Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen herpetologinen yhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on
 2. toimia yhdyssiteenä matelijoista ja sammakkoeläimistä kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken,
 3. edistää matelijoiden ja sammakkoeläinten hyvinvointia ja kasvatusta terraario-oloissa.
 4. tukea herpetologista tutkimusta sekä harvinaisten ja uhanalaisten matelijoiden ja sammakkoeläinten ja niiden elinympäristöjen suojelua.
 1. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 2. järjestää kursseja, kokouksia, luento- ja keskustelutilaisuuksia sekä muita vastaavia tapahtumia,
 3. harjoittaa valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa,
 4. harjoittaa alaan liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa,
 5. ylläpitää omaa kirjastoa ja harjoittaa siihen liittyvää lainaustoimintaa sekä tarjoaa muita alaan liittyviä kirjastopalveluja
 6. toimii yhteistyössä yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta tukevien henkilöiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa.
 1. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
 2. periä jäsenmaksuja
 3. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 4. hankkia ja omistaa toiminnalleen tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta,
 5. järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä harjoittaa tavanomaista kioskiliikettä,
 6. välittää ja myydä jäsenilleen matelijoihin ja sammakkoeläimiin liittyviä tuotteita.


3§ Jäsenet

 1. Yhdistyksen hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä, lukuun ottamatta kunniajäseniä, joiden hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.
 2. Suomen herpetologinen yhdistys ry:n jäsenyydet ovat:
 3. Varsinainen jäsen. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö.
 4. Yhteisöjäsen. Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö.
 5. Kannattajajäsen. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.
 6. Vapaajäsen. Yhdistyksen vapaajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka katsotaan edistävän yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusta.
 7. Kunniajäsen. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoituksen hyväksi. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
 8. Perhejäsen. Yhdistykseen voidaan hyväksyä pyynnöstä myös perhejäsenyys. Perhejäsenyyden perusteella talouteen lähetetään vain yksi kappale kutakin jäsenlehteä.
 1. Varsinaisilta jäseniltä, yhteisöjäseniltä, kannattajajäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Syyskokouksen hyväksymät jäsenmaksut peritään myöhemmin hallituksen päättämänä ajankohtana. Vapaa- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


4§ Hallitus ja muut toimihenkilöt

 1. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus. Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valittu neljä (4)- seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset henkilöt. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestansa tai muista yhdistyksen jäsenistä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
 2. Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii, kuitenkin vähintään kolme (3) kertaa vuodessa, kerran kuukaudessa tai tarpeen vaatiessa. Hallitus voi halutessaan tehdä päätöksiä ja järjestää kokoukset myös etäkokouksina, silloin kun kaikki hallituksen jäsenet ovat kokouksen järjestämistavasta yhtä mieltä ja hallitus on päätösvaltainen.
 3. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa. Hallituksen jäsen, joka jättää tehdystä päätöksestä eriävän mielipiteen, on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu sen täytäntöönpanoon.
 4. Hallitus voi asettaa toimikuntia, jotka ovat toimistansa vastuussa hallitukselle. Pyydettäessä toimikuntien tulee antaa riittävä selvitys toiminnastansa hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle.


5§ Yhdistyksen kokoukset

 1. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)-yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
 2. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille tiedoksi kirjeitse tai julkaistaan se yhdistyksen lehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
 3. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 1.2.–31.3. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 4. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös,
 5. luetaan tilintarkastajien tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä,
 7. päätetään muista esille tulevista asioista.
 1. Yhdistyksen syyskokous pidetään 1.10.–30.11. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 2. valitaan hallituksen jäsenet tulevalle kalenterivuodelle,
 3. valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yksi (1)- kaksi (2) varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa tulevalle kalenterivuodelle,
 4. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 5. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
 6. päätetään muista esille tulevista asioista.
 1. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Varsinaisena jäsenenä, kannattajajäsenenä tai vapaajäsenenä olevan yhteisön ääntä saa käyttää sen kirjallisesti valtuuttama edustaja.
 2. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaalissa kuitenkin arpa. Päätettäessä sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta sekä yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 3. Jokainen yhdistyksen jäsen voi tehdä ehdotuksia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi hallitukselle tai kokouksessa ja hallituksen on se oman lausuntonsa ohella valmisteltava seuraavaan kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä käsitellä heti ellei voimassa oleva yhdistyslaki toisin määrää.


6§ Yhdistyksestä eroaminen

 1. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 2. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän laiminlyö vuosittaisen jäsenmaksunsa kaksi (2) kuukautta hallituksen määräämästä jäsenmaksun maksuajankohdasta.


7§ Yhdistyksestä erottaminen

 1. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistyksessä sitoutunut. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on vahingoittanut yhdistystä tai on toiminut yhdistyksen periaatteita tai sen tarkoitusta vastaan tai ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 2. Vaatimus jäsenen erottamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle mainitsemalla ne syyt ja esittämällä ne todisteet, joiden perusteella erottamista vaaditaan. Yhdistyksen hallituksen on tutkittava erottamisvaatimus ja ilmoitettava siitä jäsenelle, jonka erottamista vaaditaan. Mikäli erotettava jäsen jättää hallitukselle asiasta eriävän mielipiteen kuukauden kuluessa, on erottamisvaatimus alistettava seuraavan yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
 3. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki jäsenoikeutensa ja vapautuu niistä velvoitteista, joihin on yhdistyksessä sitoutunut. Jäsenen, joka on erotettu muusta syystä kuin jäsenmaksun laiminlyömisen takia, uudelleen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.


8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa.


9§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös asiakirjoineen tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto ja toimitettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajalla on oikeus tarkastaa yhdistyksen tilit muinakin aikoina siitä ennakolta ilmoittamatta.


10§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkautumiskokouksessa määrätyllä tavalla.


11§ Muita määräyksiä

 1. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 2. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.